Zgłoś szkodę, formularz PZU S.A

Podstawowe informacje w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej w pojeździe ubezpieczonym w PZU S.A.

Bezwzględnie obowiązujące terminy zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela w przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia autocasco:

 • szkody częściowe lub całkowite – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia szkody
 • szkody polegające na kradzieży pojazdu lub szkody powstałe w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu najbliższego dnia roboczego
 • szkody powstałe poza granicami RP – niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od daty powrotnego przekroczenia granicy; jeżeli zaistniała konieczność korzystania z pomocy przedstawiciela PZU S.A. nie później niż 3 dni od daty zaistnienia szkody

Każda kolizja oraz wypadek drogowy powinny zostać zgłoszone:

 • do Ubezpieczyciela,
 • na Policję, zgodnie z poniższymi wytycznymi,
 • do IDEA LEASING, właściciela pojazdu.

Zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń oraz na Policji pozostaje w gestii Korzystającego. Niedotrzymanie warunków terminowego zgłoszenia szkody może skutkować obniżeniem lub oddaleniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

 1. Zgłoszenie szkody na POLICJI – tel. 997 lub 112

Powiadomienie Policji powinno nastąpić niezwłocznie w przypadku:

 • kolizji powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, iż popełniono przestępstwo – w tym przypadku należy powiadomić Policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godz. od powzięcia informacji o zdarzeniu
 • w przypadku wypadku z ofiarami w ludziach;
 • zdarzeniu z udziałem obcokrajowców;
 • kradzieży pojazdu (wyposażenia) – w tym przypadku należy powiadomić Policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 h od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu bądź jego wyposażenia;
 • zdarzenia, którego wynikiem jest poważne uszkodzenie pojazdu.

Sugerowane jest także wezwanie Policji w momencie, gdy Użytkownik pojazdu jest stroną poszkodowaną. Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia eliminuje problemy, mogące pojawić się podczas potwierdzania okoliczności zdarzenia podanych przez sprawcę.

 1. Zgłoszenie szkody w ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ PZU S.A

Zgłoszenia szkody można dokonać:

 • poprzez numer infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
 • w siedzibie jednostki terenowej PZU S.A.,
 • w warsztacie Sieci Naprawczej PZU S.A, posiadającym stosowne uprawnienia do przyjmowania od poszkodowanych dokumentów związanych ze zgłoszeniem szkody,
 • przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na witrynie internetowej www.pzu.pl.

Zgłoszenie szkody z polisy AC:

 • częściowe lub całkowite uszkodzenie pojazdu – podstawowymi dokumentami niezbędnymi do zlikwidowania szkody będą:
  • dowód osobisty
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • polisa OC oraz kserokopia polisy AC,
  • w uzasadnionych przypadkach świadectwo kwalifikacji,
  • oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela do likwidacji szkody
 • kradzież pojazdu – w razie kradzieży pojazdu Użytkujący pojazd zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do PZU S.A.:
  • oryginału dowodu rejestracyjnego,
  • wszystkich kompletów kluczy do pojazdu wraz ze sterownikami, służących do otwarcia bądź uruchomienia pojazdu
  • wszelkiej innej dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela

Zgłoszenie szkody z polisy OC sprawcy:

 • W przypadku, gdy sprawca szkody posiada ważną polisę OC –zgodnie z obowiązującymi przepisami zaleca się niezwłoczne zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela sprawcy,
 • W przypadku, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC – należy zgłosić szkodę w swoim zakładzie ubezpieczeń z polisy AC lub w którymkolwiek zakładzie ubezpieczeń prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczenia OC.

Informacje dodatkowe:

Za szkodę całkowitą w przypadku ubezpieczenia AC uznaje się szkodę, której koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania. Odszkodowanie za szkodę całkowitą ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień zdarzenia oraz wartością pozostałości.

Wysokość franszyzy integralnej wynosi 500 PLN – ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za szkody przekraczające 500 PLN.

IDEA LEASING nie wyraża zgody na kosztorysowe rozliczenie szkody. Koniecznym jest przedłożenie do Ubezpieczyciela faktur potwierdzających naprawę pojazdu.

W przypadku utraty dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, każdorazowo należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz Policję.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Art. 81 ust. 11 pkt 5 prawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku istnieje obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zgodnie z Art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku istnieje obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela o wykonaniu dodatkowego badania technicznego.

 1. Zgłoszenie szkody w firmie Idea Leasing.

Korzystający zobowiązany jest również do zgłoszenia faktu zaistnienia szkody właścicielowi przedmiotu leasingu tj. Idea Leasing.

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji oraz zakładu ubezpieczeń poprzez wypełnienia formularza  on-line lub przesłanie formularza zgłoszenia szkody, zamieszczonego poniżej.

W przypadku braku dostępu do Internetu, prosimy o czytelne oraz dokładne wypełnianie formularza oraz przesłanie pod nr faxu wskazany w nagłówku formularza

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych pod podanymi nr telefonu: tel. (71) 33 44 807

Formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej:
Formularz zgłoszenia szkody on-line
Druk zgłoszenia szkody do IDEA LEASING [pdf]