Zgłoś szkodę, formularz STU ERGO HESTIA S.A.

Podstawowe informacje w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej w pojeździe ubezpieczonym w STU ERGO HESTIA S.A.

Bezwzględnie obowiązujące terminy zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela w przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia autocasco:

 • szkody częściowe lub całkowite – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji,
 • szkody polegającej na kradzieży pojazdu lub jego części – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 h od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji.

Każda kolizja oraz wypadek drogowy powinny zostać zgłoszone:

 • do Ubezpieczyciela,
 • na Policję, zgodnie z poniższymi wytycznymi,
 • do IDEA LEASING, właściciela pojazdu.

Zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń oraz na Policji pozostaje w gestii Korzystającego. Niedotrzymanie warunków terminowego zgłoszenia szkody może skutkować obniżeniem lub oddaleniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

 1. Zgłoszenie szkody na POLICJI – tel. 997 lub 112

 • Powiadomienie Policji powinno nastąpić niezwłocznie w przypadku:
 • kolizji powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, iż popełniono przestępstwo;
 • w przypadku wypadku z ofiarami w ludziach;
 • zdarzeniu z udziałem obcokrajowców;
 • kradzieży pojazdu (wyposażenia) – w tym przypadku należy powiadomić Policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 h od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu bądź jego wyposażenia. Wymagane jest uzyskanie notatki policyjnej o dokonaniu zgłoszenia kradzieży – niezbędna na dalszym etapie likwidacji szkody;
 • zdarzenia, którego wynikiem jest poważne uszkodzenie pojazdu,
 • szkody poza granicami RP.

Sugerowane jest także wezwanie Policji w momencie, gdy Użytkownik pojazdu jest stroną poszkodowaną. Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia eliminuje problemy, mogące pojawić się podczas potwierdzania okoliczności zdarzenia podanych przez sprawcę.

 1. Zgłoszenie szkody w ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ STU ERGO HESTIA S.A.

Zgłoszenia szkody można dokonać:

 • poprzez numer Centrum Alarmowego 801 107 107 lub (58) 555 5 555

Zgłoszenie szkody z polisy AC:

 • częściowe lub całkowite uszkodzenie pojazdu – podstawowymi dokumentami niezbędnymi do zlikwidowania szkody będą:
  • dowód osobisty
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • polisa OC oraz kserokopia polisy AC,
  • w uzasadnionych przypadkach świadectwo kwalifikacji,
  • oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela do likwidacji szkody
 • kradzież pojazdu – w razie kradzieży pojazdu Użytkujący pojazd zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do STU ERGO HESTIA S.A.:
  • oryginału dowodu rejestracyjnego,
  • wszystkich kompletów kluczy do pojazdu wraz ze sterownikami, służących do otwarcia bądź uruchomienia pojazdu
  • wszelkiej innej dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela

Zgłoszenie szkody z polisy OC sprawcy:

 • W przypadku, gdy sprawca szkody posiada ważną polisę OC – zgodnie z obowiązującymi przepisami zaleca się niezwłoczne zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela sprawcy,
 • W przypadku, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC – należy zgłosić szkodę w swoim zakładzie ubezpieczeń z polisy AC lub w którymkolwiek zakładzie ubezpieczeń prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczenia OC.

Informacje dodatkowe:

Za szkodę całkowitą w przypadku ubezpieczenia AC uznaje się szkodę, której koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu w dniu zaistnienia szkody. Odszkodowanie za szkodę całkowitą ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień zdarzenia oraz wartością pozostałości.

Wysokość franszyzy integralnej wynosi 500 PLN – ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za szkody przekraczające 500 PLN.

IDEA LEASING nie wyraża zgody na kosztorysowe rozliczenie szkody. Koniecznym jest przedłożenie do Ubezpieczyciela faktur potwierdzających naprawę pojazdu.

W przypadku utraty dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, każdorazowo należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz Policję.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Art. 81 ust. 11 pkt 5 prawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku istnieje obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zgodnie z Art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku istnieje obowiązek poinformowania Ubezpieczyciela o wykonaniu dodatkowego badania technicznego.

 1. Zgłoszenie szkody do Idea Leasing .

Korzystający zobowiązany jest również do zgłoszenia faktu zaistnienia szkody właścicielowi przedmiotu leasingu tj. Idea Leasing.

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji oraz zakładu ubezpieczeń poprzez wypełnienie formularza on-line lub przesłanie formularza zgłoszenia szkody, zamieszczonego poniżej.

W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o czytelne oraz dokładne wypełnianie formularza oraz przesłanie pod nr faxu wskazany w nagłówku formularza

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych pod podanymi nr telefonu: tel. (71) 33 44 807

Formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej:
Formularz zgłoszenia szkody on-line
Druk zgłoszenia szkody do IDEA LEASING [pdf]