Ubezpieczenia majątkowe w COMPENSA TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo Wschodniej. Wraz z pozostałymi towarzystwami ubezpieczeń majątkowych należącymi do Vienna Insurance Group w Polsce (www.vig.pl), Compensa zajmuje 5 pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych. Aby spełnić oczekiwania Klientów i zaspokoić ich potrzeby Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group stale rozszerza i unowocześnia swoją ofertę.

Dbając o kompleksową ofertę, w ramach umowy leasingu, specjalnie dla klientów IDEA LEASING wspólnie z COMPENSA TU stworzyliśmy ofertę ubezpieczenia przedmiotu leasingu na bardzo atrakcyjnych warunkach, zarówno w odniesieniu do ceny, jak i zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Zalety ubezpieczenia:

 • Kompleksowy produkt ubezpieczeniowy charakteryzujący się szerokim zakresem ubezpieczenia obejmującym:
 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody mechaniczne,
 • rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody elektryczne,
 • rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody podczas transportu (cargo) na terytorium RP,
 • rozszerzenie ochrony o szkody podczas samodzielnego przemieszczania się urządzeń mobilnych,
 • rozszerzenie ochrony o klauzulę reprezentantów,
 • szeroki zakres terytorialny ubezpieczenia obejmujący Europę z możliwością rozszerzenia na cały świat (dla przenośnego sprzętu elektronicznego),
 • możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wynikłe podczas montażu przedmiotu leasingu.
 • Specjalne warunki dla Klientów Idea Leasing .
 • Atrakcyjne stawki ubezpieczeniowe.
 • Niskie wysokości udziałów własnych.
 • Minimum formalności.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY

W przypadku zaistnienia szkody, Korzystający jest zobowiązany do:

 1. podjęcia wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed dalszą szkodą,
 2. w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, niezwłocznego powiadomienia policji,
 3. niezwłocznego powiadomienia UBEZPIECZYCIELA – COMPENSA TU S.A. w formie pisemnej o zaistniałej szkodzie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji;

Pobierz druk zgłoszenia szkody majątkowej Compensa [pdf]
Pobierz druk zgłoszenia szkody majątkowej Generali [pdf]

 1. nie dokonywania ani nie dopuszczenia do dokonania żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez Compense, chyba że:
 • taka zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru,
 • oględziny takie nie zostały dokonane mimo upływu 7 dni od powiadomienia o szkodzie;
 1. zabezpieczenia części, które uległy zniszczeniu i udostępnienia ich do oględzin przedstawicielom Compensy;
 2. przedłożenia Compensie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody sporządzonego na własny koszt wstępnego rachunku poniesionych strat oraz umożliwienia Compensie dokonania wszelkich badań w celu ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody, jak również udostępnienia dokumentacji księgowej i innych dowodów, niezbędnych do ustalenia okoliczności postania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień

W przypadku wystąpienia szkody prosimy o przesłanie druku zgłoszenia szkody na adres szkody@idealeasing.pl lub na faks 713 344  835. lub kontakt z dedykowanym dla Idea Leasing zespołem odpowiedzialnym w COMPENSA TU S.A.:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 162, 02-234 Warszawa

Danuta Skarżyńska (Danuta.Skarzynska@compensa.pl) tel. 22 5016474 fax 22 5016481
Marcin Gruchała (Marcin.Gruchala@compensa.pl) tel. 22 501 65 23 fax 22 501 64 81

UWAGA

Historycznie przed wejściem w życie umowy ubezpieczenia w COMPENSA TU S.A., mienie ubezpieczane było w GENERALI TU S.A. Szkody powstałe w mieniu ubezpieczonym w GENERALI TU S.A. powinny być zgłoszone na poniższym druku na adres szkody@idealeasing.pl lub na faks (71) 712 48 71.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Tel. (71) 33 44 807
e-mail: Majatek.Ubezpieczenia@idealeasing.pl