Ubezpieczenie komunikacyjne w STU ERGO HESTIA S.A.

STU ERGO HESTIA S.A. należy do niemieckiej grupy finansowej ERGO. W Polsce Hestia istnieje od 1991 roku. Grupa ERGO obsługuje w Europie ponad 30 milionów klientów.

Dedykowana oferta STU ERGO HESTIA S.A. dla Klientów Idea Leasing :

STU ERGO HESTIA S.A.:

Pakiet ubezpieczeń:

 • OC, AC, NW, ZK
 • Assistance Wariant podstawowy – bezskładkowo

Sumy ubezpieczenia OC:

 • 5.000.000 euro w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia
 • 1.000.000 euro w przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia

Suma ubezpieczenia AC:

 • dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość pojazdu netto z faktury zakupu, stała w okresie 6 miesięcy od daty zakupu, o ile pojazd nie uległ uszkodzeniu i przebieg nie przekroczył 20 000 km
 • dla pojazdów używanych – aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość rynkowa określona na podstawie katalogu Info-Ekspert lub Eurotax, chyba, że z treści zastosowanych klauzul wynikają postanowienia odmienne (np. klauzule deprecjacji).

Suma ubezpieczenia NW:

 • 10 000 PLN na każde miejsce w pojeździe

Zakres ubezpieczenia AC:

 • zakres ubezpieczenia pełny – AC w ruchu i postoju, oraz kradzież.
 • zniesiona konsumpcja (redukcja) sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe,
 • rozliczenie kosztów naprawy dla szkód częściowych na podstawie faktur,
 • brak udziałów własnych w szkodach,
 • franszyza integralna – 500 PLN – szkody poniżej tego poziomu nie są wypłacane.

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC:

Europa, Algieria, Iran, Maroko, Izrael, Tunezja, z tym, że na terytorium byłego ZSRR z wyłączeniem Litwy, Łotwy, Estonii nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe wskutek:

 • kradzieży pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • pożaru,
 • wybuchu,
 • zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, – nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu: Istnieje możliwość włączenia ryzyka kradzieży do zakresu AC poprzez wykupienie dodatkowej ochrony – wzrost składki AC – 20%.

Zgłaszanie szkód do STU ERGO HESTIA S.A.:

 • telefonicznie pod nr 801 107 107 lub (58) 555 55 55
 • formularzem internetowym: formularz zgłoszenia szkody w STU ERGO HESTIA S.A.

http://www.hestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/likwidacja-szkod.html

Prosimy pamiętać o konieczności zgłoszenia powstałej szkody do Idea Leasing (przejdź do formularza zgłoszeniowego)