Ubezpieczenie GAP – TU EUROPA S.A.

UBEZPIECZYCIEL

Ubezpieczycielem w przypadku tego programu jest: TU EUROPA S.A.

UMOWY, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM

 • Leasing operacyjny
 • Pożyczka

KTO ORAZ CO MOŻE BYĆ OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia mogą być objęci Leasingobiorcy lub Pożyczkobiorcy:

 • mający miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • którzy zawarli z Ubezpieczającym Umowę Leasingu / Umowę Pożyczki,
 • którzy złożyli u Ubezpieczającego podpisaną Deklarację Ubezpieczeniową (deklaracja może stanowić element umowy leasingu/pożyczki)
 • Leasingobiorca / Pożyczkobiorca został zgłoszony przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia
 • Wiek Pojazdu Leasingowanego lub stanowiącego zabezpieczenie rzeczowe Umowy Pożyczki w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie przekracza 8 lat,
 • Pojazd, będący przedmiotem Umowy Leasingu lub stanowiący zabezpieczenie rzeczowe Umowy Pożyczki, objęty jest Umową AC,

MAKSYMALNY LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego ubezpieczonego pojazdu wynosi:

 • 40.000,00 zł – dla pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t, wozów asenizacyjnych, motocykli
 • 90.000,00 zł – dla pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t., ciągników rolniczych, , przyczep/ naczep
 • 5.200 zł w przypadku kosztów pokrywanych przez ubezpieczyciela, gdy nie zaistnieje strata finansowa

CEL, PRZEDMIOT, ZAKRES UBEZPIECZENIA

 • Celem ubezpieczenia jest, w przypadku szkody całkowitej dotyczącej pojazdu leasingowanego lub stanowiącego zabezpieczenie Umowy Pożyczki, pokrycie różnicy pomiędzy wartością pojazdu w dniu zakupu (GAP fakturowy) lub wartością pojazdu na polisie AC w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP (GAP Casco) a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej (po potrąceniu wartości pozostałości oraz franszyz z ubezpieczenia AC) przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia ubezpieczenia i nie dłuższy niż okres trwania umowy leasingu / pożyczki.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko zajścia szkody całkowitej w ubezpieczanym pojeździe w okresie ubezpieczenia .
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • Pokrycie szkody finansowej w związku z powstaniem szkody całkowitej w pojeździe w zależności od wariantu ubezpieczenia, tj dla:

GAP Fakturowy – różnicy pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu, a wyższą z dwóch kwot:     Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością Pojazdu;

GAP Casco – różnicy pomiędzy wartością Pojazdu określoną w Umowie AC na dzień zawierania umowy GAP Casco, a wyższą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością  Pojazdu.

2) W przypadku wystąpienia sytuacji kiedy strata finansowa nie wystąpi pokrycie kosztów do wysokości 5.200 PLN, nie więcej niż 8% Wartości Fakturowej Pojazdu, na poczet kosztów czynności zmierzających do nabycia pojazdu

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie wypłacane jest w granicach sumy ubezpieczenia a jego wysokość równa jest

Stracie Finansowej, czyli:

 • w wariancie GAP Fakturowy – różnicy pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu, a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/ OC lub Wartością Pojazdu.,
 • w wariancie GAP Casco – różnicy pomiędzy wartością Pojazdu określoną w Umowie AC na dzień zawierania umowy GAP Casco , a wyższą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością  Pojazdu

Świadczeniu Dodatkowemu w przypadku kiedy nie zaistnieje strata finansowa na pokrycie kosztów   w wysokości 8% Wartości Fakturowej Pojazdu, nie więcej niż  5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł.

WYŁĄCZENIA

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy:

 • Ubezpieczony lub Ubezpieczający nie otrzymał Odszkodowania z Umowy AC/OC;
 • kierujący Pojazdem pozostawał pod wpływem alkoholu, nadużycia leków, narkotyków i środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Szkoda Całkowita powstała w związku z samobójstwem lub próbą samobójstwa,
 • Szkoda Całkowita powstała wskutek działań wojennych (w tym wojny domowej), zamieszek, udziału w przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu,
 • Szkoda Całkowita nastąpiła w związku z działaniami energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania laserowego,
 • kierujący Pojazdem nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem, wymaganych w kraju, w którym doszło do zdarzenia z którego wynikła Szkoda Całkowita,
 • Szkoda Całkowita powstała w związku z uprawianiem przez Ubezpieczonego przy użyciu Pojazdu niebezpiecznych dyscyplin sportu, także amatorsko, za które uważa się wszelkie sporty motorowe, włączając uczestnictwo w zawodach, wyścigach, rajdach i treningach sportowych.

W sytuacji, gdy Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do Odszkodowania z Umowy AC/OC zobowiązany jest do zwrotu Odszkodowania z Umowy AC/OC, wypłacone przez Ubezpieczyciela odszkodowanie również podlega zwrotowi, a jeżeli nie zostało jeszcze wypłacone, nie jest należne.

 

DEFINICJE UBEZPIECZENIOWE

Deklaracja Ubezpieczeniowa – oświadczenie woli Leasingobiorcy / Pożyczkobiorcy, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU.

Leasingobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, w tym osobowe spółki handlowe, z którymi Idea Leasing  zawarł Umowę Leasingu i których odpowiednio miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, w tym osobowe spółki handlowe, z którymi Idea Leasing  zawarł Umowę Pożyczki i których odpowiednio miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odszkodowanie z Umowy AC/OC – kwota wypłacona przez ubezpieczyciela na podstawie Umowy AC/ OC z tytułu Szkody Całkowitej, powiększona o Wartość Pozostałości, chyba, że prawo do nich przeszło na ubezpieczyciela z Umowy AC/OC oraz o kwotę udziałów własnych, wszelkiego rodzaju potrąceń i innych odliczeń, jakich dokonał ubezpieczyciel z Umowy AC/OC.

Pojazd – pojazd silnikowy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym,  wóz asenizacyjny, motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa i naczepa, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem Umowy Leasingu lub stanowiące zabezpieczenie rzeczowe Umowy Pożyczki i których numer VIN, a w przypadku braku numeru VIN – numer seryjny, został wpisany w Deklaracji Ubezpieczenia; na potrzeby niniejszych WU za Pojazd nie uważa się: taksówek bagażowych, innych pojazdów służących do odpłatnego przewozu osób, pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych z wyjątkiem wozów asenizacyjnych i bankowozów zarejestrowanych jako pojazdy specjalne, pojazdów dla inwalidów, pojazdów używanych w wyścigach lub rajdach oraz pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta.

Strata Finansowa – w zależności od wariantu ubezpieczenia:

GAP Fakturowy – różnica pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu, a wyższą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością Pojazdu;

GAP Casco – różnica pomiędzy wartością Pojazdu określoną w Umowie AC na dzień zawierania umowy GAP Casco, a wyższą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC/OC lub Wartością  Pojazdu.

Szkoda Całkowita – utrata Pojazdu, bądź zniszczenie lub uszkodzenie Pojazdu, wskutek którego decyzją ubezpieczyciela z Umowy AC/OC naprawa Pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, w wyniku czego Ubezpieczony lub Ubezpieczający otrzymał Odszkodowanie z Umowy AC/OC.

Strata Finansowa – szkoda Ubezpieczonego zaistniała w związku z zaistnieniem  Szkody Całkowitej

Ubezpieczający – Idea Leasing z siedzibą we Wrocławiu.

Ubezpieczyciel – TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Ubezpieczony – Leasingobiorca / Pożyczkobiorca, który został objęty ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w WU będący w posiadaniu przedmiotu leasingu bądź przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie Umowy Pożyczki

Umowa AC – ubezpieczenie autocasco, obejmujące ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty Pojazdu Ubezpieczenie musi funkcjonować w sposób nieprzerwany przez cały okres ubezpieczenia GAP

Umowa OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Umowa Leasingu – umowa leasingu w rozumieniu kodeksu cywilnego, na podstawie której Ubezpieczający oddaje Pojazd stanowiący jego własność do używania Leasingobiorcy.

Umowa Pożyczki – Umowa, na podstawie której Ubezpieczający udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej, której zabezpieczenie stanowi Pojazd.

Uprawniony – Idea Leasing  – wskazana przez Ubezpieczonego w Deklaracji Ubezpieczeniowej, jako Uprawniony do otrzymania odszkodowania z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, który zaliczy je na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy Leasingu lub Umowy Pożyczki.

Wartość Fakturowa Pojazdu – ustalona w fakturze zakupu wartość Pojazdu wraz z akcesoriami montowanymi fabrycznie ( w tym wartość akcyzy / cła, nawet jeśli wynika z odrębnej faktury, pod warunkiem że została uwzględniona  w sumie ubezpieczenia  polisy AC ),  z wyłączeniem opłat gwarancyjnych, opłat za dostawę, składek ubezpieczeniowych, opłat administracyjnych, opłat za tablice rejestracyjne, a ponadto akcesoriów montowanych przez sprzedawcę, chyba że zostały uwzględnione w cenniku producenta samochodu i wyszczególnione w fakturze zakupu Pojazdu. W przypadku, gdy wartość wskazana na fakturze zakupu wyrażona jest w walucie obcej dla określenia Wartości Fakturowej Pojazdu w złotych polskich przyjmuje się średni kurs danej waluty podany przez NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury lub jeżeli w tym dniu NBP nie podał kursu – ostatni średni kurs podany przez NBP przed dniem poprzedzającym wystawienie faktury.

Wartość Pojazdu – rynkowa wartość pojazdu samochodowego o takim samym roczniku, przebiegu i modelu, co Pojazd w dniu całkowitego zniszczenia lub utraty, określona przez ubezpieczyciela wypłacającego Odszkodowanie z Umowy AC /OC.

Wartość Pozostałości –. wartość uszkodzonego Pojazdu po Szkodzie Całkowitej, określona przez ubezpieczyciela z Umowy AC/OC

Wiek Pojazdu – okres liczony od daty pierwszej rejestracji Pojazdu; jeżeli pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji to wiek Pojazdu liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji.

Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie skutkujące powstaniem Szkody całkowitej.

 

 1. Warunki Ubezpieczenia GAP „pobierz warunki ubezpieczenia GAP” podpiąć dokument
 2. Formularz zgłoszenia szkody „pobierz druk zgłoszenia szkody” podpiąć dokument